تعدادی از  پژوهشهای دانش آموزان در سال تحصیلی 96-1395

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعدادی از 

 
 

نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی سعدی 

 
 

مقالات جدال علمی