جلسات مشاوره پایه هشتم   
   
   
عناوین مطالبی که در جلسات مشاوره پایه هشتم توسط خانم رضایی برای اولیا مطرح گردید به شرح ذیل می باشد:
اهمیت نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان
تغذیه و ایجاد نظم و آرامش و محبت و کاهش استرس و نظارت غیرمستقیم
نحوه ی برنامه ریزی صحیح و کمک به کمک به ایجاد نظم دانش آموز 
هرروز حل 10 تا 20 تمرین ریاضی  و سه روز درهفته شیمی و سه روز در هفته فیزیک  بچه ها به مدت 60 تا 90 دقیقه باشد و نظارت غیرمستقیم بر اجرای این برنامه از طرف مادر 
برنامه ریزی و میزان ساعت مطالعه ی دانش آموزان در سایر دروس چگونه باشد تا نمرات دانش آموزان، در سطح مطلوبی قرارگیرد. 
ساعت های استراحت بین مطالعه ی فرزندان چگونه باشد؟ 
دانش آموزانی که ضعف درسی دارند قبلاز تست، ابتدا پایه مفهومی و تشریحی خود را قوی کنند. 
اجتناب از صحبت هایی که انگیزه را از فرزندان میگیرد. 
میزان ساعت مطالعه ی لازم در هرروز چقدر باشد
کلاسهای زبان بیرون، بهتر است چه روزهایی باشد و چند روز در هفته؟ 
اولیا چگونه می توانند استرس فرزندان خود را کنترل نمایند؟ 
درس خواندن، یکی از مهمترین وظایف دانش آموز می باشد که به نوعی تمرین سخت کوشی و مسئولیت پذیری هم می باشد. 
توجه به تفریح فرزندان برای حفظ و ایجاد بهداشت روانی فرزندان
وسواس مطالعه چیست و چگونه می توان آن را کنترل کرد؟ 
چگونه به فرزندان خود در مدیریت  صحیح استفاده از گوشی موبایل کمک کنیم؟
 
 
 
   
   
              *اهمیت و ضرورت برگزاری آزمون سلامت روانی - رفتاری*
در راستای دستورالعمل اجرای آزمون سلامت روانی _رفتاری دانش آموزان ، لازم به نظر می رسد اولیای گرامی نسبت به ضرورت انجام آزمون توسط فرزندشان آگاهی یابند.