طرح تعالی مدیریت مدرسه
 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 
 

محور های کلیدی تعالی مدیریت مدرسه

 
 

تصویر گردان

 
 

ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین

 
 

چرا تعالي مديريت آموزشگاهي؟

 
 

نمونه برگ های طرح تعالی مدیریت مدرسه

            
 
 
                                                          نمون برگ 8.pdf    نمون برگ 9.pdf