طرح تعالی مدیریت مدرسه
     
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
  محور های کلیدی تعالی مدیریت مدرسه  
   
  نمونه برگ های طرح تعالی مدیریت مدرسه  
            
 
 
                                                          نمون برگ 8.pdf    نمون برگ 9.pdf
   
  چرا تعالي مديريت آموزشگاهي؟  
   
  ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین  
   
  تصویر گردان