طرح تعالی مدیریت مدرسه
 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 
 

چرا تعالي مديريت آموزشگاهي؟

 
 

ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین