سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 
طرح تعالی مدیریت مدرسه
 
 

محور های کلیدی تعالی مدیریت مدرسه

 
 

نمونه برگ های طرح تعالی مدیریت مدرسه

            
 
 
                                                          نمون برگ 8.pdf    نمون برگ 9.pdf
 
 

چرا تعالي مديريت آموزشگاهي؟

 
 

ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین

 
 

تصویر گردان