زمانبندی امتحانات هماهنگ میان ترم اول

امتحانات راس ساعت 7:45 برگزار می شود.
غیبت دانش آموزان در ایام امتحانات موجه نمی باشد.