همایش فرزند پروری نوین   
ازآنجایی که زیربنای توسعه تحقیق و پژوهش است و لازمه پژوهش، شناخت و شکوفایی استعدادها و حمایت و هدایت توانمندی های افراد به ویژه دانش آموزان می باشد.
این امر زمانی تحقق می یابد که تمام عوامل همسو با هم در تعاملی سازنده همکاری و همیاری داشته باشند و در این بین سهم پژوهشسرا های دانش آموزی، همراهی والدین با در فعالیت های علمی- پژوهشی دانش آموزان ،همواره اثربخشی چشمگیر، باثبات و موفقیت های بالایی همراه بوده است.
برهمین اساس پژوهشسرای آفرینش اولین اقدام خود را جهت حضور والدین دانش آموزان منطقه 4 با برگزاری همایش فرزند پروری نوین در تاریخ 1397/9/15 روز پنج شنبه ساعت 10 صبح و در مکان پژوهش سرای آفرینش عملیاتی نماید.
شایان ذکر است در پایان همایش به والدین گواهی حضور دانش افزایی ارائه خواهد شد.