اطلاعیه شماره 1 پذیرفته شدگان 
 
 
دانش آموزانی که کد پیگیری ایشان اعلام گردیده با در دست داشتن مدارک ثبت نام روز چهارشنبه ، مورخ 98/4/19 راس ساعت مقرر مراجعه فرمایند 
اسامی بقیه پذیرفته شدگان در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد
جهت مشاهده کدپیگیری پذیرفته شدگان  اینجا کلیک نمایید.
 
 
     
 
     
اطلاعیه شماره 2 پذیرفته شدگان
 
 
دانش آموزانی که کد پیگیری ایشان اعلام گردیده با در دست داشتن مدارک ثبت نام روز دوشنبه ، مورخ 98/4/24 راس ساعت مقرر مراجعه فرمایند 
اسامی بقیه پذیرفته شدگان در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد
جهت مشاهده کدپیگیری پذیرفته شدگان  اینجا کلیک نمایید.
 
 
     
 
     
اطلاعیه شماره 3 پذیرفته شدگان
 
 
دانش آموزانی که کد پیگیری ایشان اعلام گردیده با در دست داشتن مدارک ثبت نام روزچهارشنبه ، مورخ 98/4/26 راس ساعت مقرر مراجعه فرمایند 
اسامی بقیه پذیرفته شدگان در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد
جهت مشاهده کدپیگیری پذیرفته شدگان  اینجا کلیک نمایید.
 
 
 
 
     
 
     
اطلاعیه شماره 4 پذیرفته شدگان
 
 
دانش آموزانی که کد پیگیری ایشان اعلام گردیده با در دست داشتن مدارک ثبت نام روزدوشنبه ، مورخ 98/4/31 راس ساعت مقرر مراجعه فرمایند 
اسامی بقیه پذیرفته شدگان در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد
جهت مشاهده کدپیگیری پذیرفته شدگان  اینجا کلیک نمایید.
 
     
 
     
اطلاعیه شماره 5 پذیرفته شدگان
 
دانش آموزانی که کد پیگیری ایشان اعلام گردیده با در دست داشتن مدارک ثبت نام روزدوشنبه ، مورخ 98/4/31 راس ساعت مقرر مراجعه فرمایند .
اسامی بقیه پذیرفته شدگان در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.
جهت مشاهده کد پیگیری پذیرفته شدگان اینجا کلیک نمایید.
 
     
 
     
اطلاعیه شماره 7 پذیرفته شدگان
 
 
دانش آموزانی که کد پیگیری ایشان اعلام گردیده با در دست داشتن مدارک ثبت نام روز دوشنبه مورخ 98/05/07 راس ساعت مقرر مراجعه فرمایند.
اسامی بقیه پذیرفته شدگان در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد 
جهت مشاهده کد پیگیری پذیرفته شدگان اینجا کلیک نمایید.
 
     
 
     
اطلاعیه شماره 6 پذیرفته شدگان
 
 
دانش آموزانی که کد پیگیری ایشان اعلام گردیده با در دست داشتن مدارک ثبت نام روزچهارشنبه ، مورخ 98/5/2 راس ساعت مقرر مراجعه فرمایند .
اسامی بقیه پذیرفته شدگان در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.
جهت مشاهده کد پیگیری پذیرفته شدگان اینجا کلیک نمایید.