پذیرفته شدگان مرحله 5

مدارک مورد نیاز ثبت نام:
کارنامه اصلی ششم ابتدایی.
  1. شناسنامه سلامت.
  2. اصل شناسنامه دانش آموز و یک برگ تصویر آن.
  3. شناسنامه پدر و مادر و تصویر صفحه اول و دوم .
  4. کارت ملی پدر و مادر و تصویر پشت و روی کارت
  5. CD عکس اسکن شده دانش آموز (جدید).
  6. تعداد 6 قطعه عکس جدید3×4 (مطابق CD).
  7. اصل مدارک محل سکونت و یک برگ تصویر آن (سند تک برگ یا بنچاق-اجاره نامه فقط با کد پیگیری)
  8. اصل مدارک ایثارگری و یک برگ تصویر آن
  9. تصویر حکم کارگزینی والدین فرهنگی
  10. کلیه نمون برگ های تکمیل شده ( در آموزشگاه تحویل خواهد شد).

 

حضور دانش آموز به همراه ولی الزامی است.

          در صورت ناقص بودن مدارک ثبت نام انجام نخواهد شد.