عاری از پوسیدگی دندان 

در راستای تحقق دستورالعمل طرح عاری از پوسیدگی دندان دانش آموزان پایه هفتم در سال تحصیلی 99-98 اجرای تمامی نکات زیر الزامی می باشد .
ارائه گواهی (فرم خام گواهی در همین صفحه قابل دسترس می باشد) مهر و امضا شده توسط دندانپزشکان یکی از 10 مرکز معرفی شده برای درج در پرونده پایه هفتم الزامی می باشد.
چنانچه دانش آموزی خدمات مورد نیاز دندانپزشکی را از مرکز دیگری غیر از مراکز معرفی شده دریافت نموده می بایست جهت تأیید گواهی به یکی از 10 مرکز ذکر شده مراجعه نمایند.
والدین برای ارائه گواهی مهر و امضا شده به مدرسه ، حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری فرصت دارند.
معاینه دهان و دندان دانش آموزان در مراکز ذکر شده رایگان بوده و دریافت خدمات دهان و دندان نیز در این مراکز با تعرفه دولتی ارائه می گردد.