فرم خوداظهاری پیش ثبت نام پایه هفتم

متقاضی محترم لطفا علاوه بر فرم شماره 1 پیش ثبت نام ، فرم شماره 2( خود اظهاری) این قسمت را نیز پر نمایید . قابل ذکر است فقط به اطلاعات فردی مندرج در فرم پیش ثبت نام ترتیب اثرداده نخواهد شدو تاکید میشود فرم خوداظهاری تکمیل گردد.
 

برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.