فراخوان جشنواره نوجوان خوارزمی 
برای کسب اطلاعات بیشتر در جشنواره با خانم هوشمند مسئول پژوهش مدرسه در ارتباط باشید.
  زبان انگلیسی