۳۱ خرداد ۹۵, ۱۱:۳۱

در  نمونه دولتی سعدی برنامه ای بصورت مدون هم جهت آموزش و هم درجهت انجام پژوهش و هم در جهت داوری پژوهشها انجام میگیرد .

سرکار خانم متقی و تیم ایشان مسوولیت آموزش و پیگیری فعالیت در این زمینه را برعهده دارند .

برای پایه های هفتم آموزش از تابستان صورت میگیرد .

برای هشتم و نهم که سال گذشته آموزش صورت گرفته ،کار با ایده یابی شروع میشود  . وایده ها مورد بررسی قرار میگیرد .

در صورت پذیرش و رفع اشکالات احتمالی کار نوشتن پژوهش و همراهی تیم پژوهش آغاز میگردد.

 کلیه پژوهشها از آبان مورد داوری و رفع اشکال قرار میگیرد .

پژوهشهای برتر باید آمادگی دفاع از پژوهش و تحقیق خود در سمینار آموزشی را داشته  باشند .

انتظار میرود پژوهشها براساس موضوع دسته بندی شده و در جشنواره های متفاوت شرکت داده شود .

نمون برگهای داوری از ابتدا در اختیار قرار میگیرد .

براتون آرزوی موفقیت داریم

ناصحی معاون پژوهش